શ્રીમતી પી. ડી. વિદ્યાકુંજમાં નર્સરી અને જુ. કે.જી. (ગુજરાતી માધ્યમ) – 2021-22 માં પ્રવેશ

Nov 6, 2020

વનિતા વિશ્રામ સંચાલિત શ્રીમતી પી. ડી. વિદ્યાકુંજમાં નર્સરી અને જુ. કે.જી. (ગુજરાતી માધ્યમ) – 2021-22 માં પ્રવેશ ડાઉનલોડ કરો

ફેશન ડીઝાઇનીંગ કોર્સ

Sep 16, 2020

ફેશન ડીઝાઇનીંગ કોર્સનું ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબની લીંક પર ક્લિક કરવું. ફેશન ડીઝાઇનીંગ કોર્સ ર્ફો મ Institute of Garment…

KDS VANITA VISHRAM SCHOOL OF NURSING

Sep 1, 2020

Vanita Vishram School of Nursing માં વર્ષ 2020-21 માટે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એડમિશન કમિટી દ્વારા પ્રવેશ પ્રક્રિયાનું સાયબર સેન્ટર આપવામાં આવેલ…

KDS VANITA VISHRAM SCHOOL OF NURSING

Sep 1, 2020

Vanita Vishram School of Nursing has been given a Cyber ​​Center for Admission Process by Gujarat Government Admission Committee for…

KDS VANITA VISHRAM SCHOOL OF NURSING

Aug 29, 2020

Vanita Vishram School of Nursing માં વર્ષ 2020-21 માટે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ એડમિશન કમિટી દ્વારા પ્રવેશ પ્રક્રિયાનું સાયબર સેન્ટર આપવામાં આવેલ…

KDS VANITA VISHRAM INSTITUTE OF NURSING

Aug 25, 2020

ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને  પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ 12 પછીના NURSING અને અન્ય અભ્યાસક્રમ માટે “The Gujarat Professional Nursing…

KDS VANITA VISHRAM SCHOOL OF NURSING

Aug 18, 2020

SALUTE  TO  CORONA WORRIER ·       Corona has stopped everyone. In these times of COVID, Corona warriors have lived the mantra…