SNA Election 2019-20.

Dec 14, 2019

શૈક્ષણિક સત્ર ૨૦૧૯-૨૦ માટે જી.એન.એમ. અને એ.એન.એમ. કોર્ષના વિદ્યાર્થીનીઓ દ્રારા તા. ૩-૧૨-૨૦૧૯ ના રોજ SNA Election રાખવામાં આવેલ હતું જેમાં VICE PRESIDENT, GENERAL SECRETARY, TREASURER, PROGRAMME CHAIRMEN અને DISCIPLINE & SPORTS COMMITTEE  માટે યોગ્ય   ઉમેદવારની પસંદગી વિદ્યાર્થીનીઓ દ્રારા કરવામાં આવેલ હતી.  જેમાં

  1. VICE PRESIDENT –  DHRUVI PATEL (SYGNM)
  2. GENERAL SECRETARY –   HELI PATEL (SYGNM)
  3. TREASURER –   NIKITA PATEL (SYGNM)
  4. PROGRAMME CHAIRMEN –   NEHA NAYAKA  (SYGNM)  & JINAL PATEL (FYANM)
  5. DISCIPLINE & SPORTS COMMITTEE – KHYATI PATEL (SYANM)  & TWINKAL PATEL (SYGNM)